Ochrana osobních údajů

Kontaktní údaje správce

Jméno: Lucie Tomášová

Adresa sídla: Horní 178, Nové Homole, 370 01

IČO: 18003991

E-mail: lucietomasovacz@gmail.com, info@lucietomasova.cz

Zpracování osobních údajů probíhá to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“), zákona o zpracování osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

1. Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je Lucie Tomášová (dále také „“ či „“);

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);

Webové stránky: Webové stránky dostupné na lucietomasova.cz;

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. plnění smlouvy, správa uživatelských účtů, vyřizování podnětů a stížností, zasílání obchodních sdělení (newsletterů) či zobrazování reklam na základě zájmů zákazníků;

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li Mé webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

Třetí země: Státy mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou především členské země Evropské unie a Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

2. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Já a Moji smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracovávají následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

a) identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO, DIČ;

b) elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;

c) jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;

d) další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek;

e) další osobní údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkem v objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci se Mnou, a to včetně pozdějších aktualizací.

3. Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme údaje, které Mi sdělíte např. při objednávce Mých služeb, registraci uživatelského účtu, komunikaci se Mnou či přihlášením k odběru newsletteru. Typicky jde o:

● identifikační a adresní údaje,

● elektronické kontaktní údaje,

● další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

A dále údaje, které získávám automaticky na základě toho, že procházíte Mé webové stránky. Typicky jde o jiné elektronické údaje:

▪ cookies,

▪ webová stránka, z níž jste na Mé webové stránky přišli,

▪ IP adresa,

▪ datum přístupu a doba přístupu,

▪ vyhledávací dotazy,

▪ kód odpovědi http a https,

▪ přenášené skupiny dat,

▪ údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

4. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohu zpracovávat pro následující účely:

● plnění smluvního vztahu,

● správa zákaznických účtů,

● komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, doporučení knih, vyřizování podnětů, stížností a reklamací,

● zasílání obchodních sdělení a nabídka Mých služeb,

● přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy,

 zlepšování kvality Mého zboží a služeb, analýzy návštěvnosti těchto webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách,

● ochrana mých práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob,

● účetní a daňové účely,

● plnění ostatních právních povinností.

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:

 plnění smlouvy,

● plnění právní povinnosti,

oprávněný zájem správce na zasílání obchodních sdělení,

souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvního vztahu, účetní a daňové účely a plnění ostatních právních povinností jsou zákonnými či smluvními požadavky. Hodláte-li prostřednictvím těchto webových stránek učinit objednávku služeb, máte povinnost Mi pro tyto účely své osobní údaje poskytnout.

5. Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány:

● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Mnou a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (4 roky),

● po dobu nezbytnou k plnění právní povinnosti (účetní doklady 5 let, daňové doklady 10 let),

● po dobu trvání Mého oprávněného zájmu na zasílání obchodních sdělení (2 roky od posledního otevření obchodního sdělení),

● po dobu trvání Vašeho souhlasu (nejdéle po dobu 4 roky od jeho udělení, případně 4 roky od poslední objednávky).

6. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

● poskytovatelé účetního a daňového poradenství,

● poskytovatelé IT služeb a hostingu,

 poskytovatelé zabezpečení a integrity mých služeb a webových stránek,

 poskytovatelé analytických služeb,

 poskytovatelé asistenčních služeb pro zákaznickou podporu,

● poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet),

● poskytovatelé právních služeb, advokáti,

● poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,

● partneři spolupracující se Mnou v rámci poskytování služeb, při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí,

● partneři, kteří pro Mě zajišťují přímý marketing a partneři a provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžu zobrazovat personalizovaný obsah a reklamu,

● orgány veřejné správy.

7. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Správce má v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou:

● partneři, kterým poskytuji údaje za účelem analýzy návštěvnosti těchto webových stránek, Vašeho chování na webových stránkách a obchodních konverzí konkrétně Google a Meta,

● poskytovatelé IT služeb a hostingu, vč. cloudových služeb,

● poskytovatelé mailingových služeb.

8. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedu řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. Tvořím profily z vašich osobních údajů za účelem rozboru či předvídání vašich preferencí, zájmů, ekonomické situace, spolehlivosti, místa, kde se nacházíte, nebo Vašeho pohybu (typickým příkladem profilování je monitorování chování návštěvníků webových stránek za účelem sledování jejich preferencí tak, aby je mohl obchodník v budoucnu oslovit s nabídkou ušitou právě jim na míru).

9. Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na Mě obracejte prostřednictvím Mých kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva (čl. 15 až 21 GDPR):

● právo na přístup k osobním údajům,

● právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů,

 právo na výmaz osobních údajů,

 právo na omezení zpracování osobních údajů,

● právo na přenositelnost údajů,

● právo vznést námitku proti zpracování,

 právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování.

Zpracovávám-li Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Dále máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

10. Jak jsou zpracovávány soubory cookie?

Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:

● dočasné cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč,

● trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).

A podle funkcí na:

● nutné, které jsou nezbytné pro funkčnost Mých webových stránek,

● preferenční, které umožňují, aby si Má webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování Mých webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání,

● statistické, které Mi pomáhají, abych porozuměla, jak návštěvníci používají webové stránky, anonymně sbírají a sdělují informace,

● analytické, které Mi pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na Mých webových stránkách (tzv. User Experience = uživatelský zážitek) a díky nimž rozumím, jak používáte Mé webové stránky,

11. Závěr

Právní předpisy i Moje obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodnu aktualizovat, umístím změny na Mých webových stránkách a budu Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy Mi tak uloží zákon, budu Vás informovat předem. Žádám Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci se Mnou či užívání Mých webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.